« изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.

Документ, удостоверяващ владеенето на езика" е диплома, свидетелство, сертификат или друг удостоверителен документ за успешно положен изпит по чужд език във висше училище,  профилирана или професионална гимназия, средно училище или езиков курс.