« Продуктово туристическо сдружение

сдружение, което се създава за развитието на определен вид/видове туризъм на национално ниво и обединява
туристически сдружения и лица, извършващи туристическа дейност.