« Услуги

Действието, което помага на отделна личност или на група от хора да осъществят набелязани цели и задачи, се нарича услуга! От икономическа гледна точка услугите съставляват отделен икономически сектор, при който се предоставят нематериални блага вместо стоки. Предоставянето на услуга е икономическа дейност, при която доставчикът предоставя на потребителя определена услуга за ползване при специален договор. За разлика от предлагането на стоки, услугите осигуряват поддръжка и поправка, обучение в конкретни умения или консултиране. Примери на услуги са финансовите услуги, образованието, транспортът, комуникациите, специализираните професионални услуги и др. В цифровата икономика услуги са предоставянето на комуникации и хостинг, създаването на софтуер и др., като потребителят може да ги ползва или със собствени устройства или с предоставени от доставчика за времето на договора – напр. модеми, рутери и т.н.

Съществуват огромно количество услуги, които се различават по начина, по който се предоставят и в крайния резултат. Който е в състояние да изпълнява задълженията си с високо качество, ще може да печели добри пари. На услугите можете да изградите бизнес с минимални инвестиции. Основното е фокусирането върху резултатите и уважението към потребителя.