« Социална работа

Дисциплината, която е отговорна за насърчаването на промените в обществения ред, решаването на проблеми в човешките отношения и укрепването на хората и групите за повишаване на тяхното благосъстояние се нарича социална работа.

Сред функциите на социалния работник и неговата социална работа са:

  • Артикулацията на мрежи между хората и различните социални организации, стимулиране на социалното участие на гражданите, ръководство на общностите за създаване на механизми за мирно разрешаване на конфликти.