« Ремонтни услуги

Какво са ремонтните услуги и каква е разликата между 3-те вида ремонти и 2 възможности за избор- майстор или фирма за ремонти. 

Ремонтните услуги са действия свързани със строителство и преустройства на сгради и помещения. Извършват се от майстор на свободна практика или сертифицирана от строителна камара строителна фирма. 

Определенията за „основен ремонт", „текущ ремонт" и „реконструкция" на строеж, съгласно § 5, т. 38, т. 42, т. 43 и т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 • "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа,както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се и се удължава срокът на тяхната експлоатация.

 • "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
  а) засяга конструкцията на сградата;
  б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
  в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

 • "Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
  Съгласно разпоредбите на ЗУТ строителството се извършва въз основа на одобрени строителни книжа - инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж в общия случай, въз основа на издадено разрешение за строежи в случаите по чл. 147, или без да се изисква разрешение за строежи в случаите по чл. 151 от ЗУТ.
  Инвестиционните проекти се изработват при спазване разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове от проектанти - физически лица, които притежават техническа правоспособност, съобразно придобитата специалност, или от юридически лица, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа правоспособност. Проектантите е нужно да докажат и притежавана проектантска правоспособност с удостоверение, издадено от Камарата на архитектите в България (КАБ) и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), които поддържат регистър на правоспособните лица