« Какво е апостил?

Какво е апостил?

Всичко за апостила. Какво е апостил? Кой поставя апостил и къде? Какво е електронен апостил? Формат, съдържание и изисквания за апостила. Информация за хагската конвенция. 

Какво е апостил?

Апостилът е удостоверение поставено под формата на печат със заглавие „Apostille“ върху оригиналния документ или върху копие на документа. 

Текста на апостила може да бъде на езика на издаващата държава! Единственият задължителен надпис на френски език е заглавието Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

 

Къде се поставя апостил?


Апостил (Apostille) на български документи се поставя от следните държавни институции, в зависимост от вида на документа:

 • Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи;
 • Министерството на правосъдието;
 • Националния център за информация и документация;
 • Областните общински администрации в Република България на документите издавани от кметовете и общинските администрации (официална информация от МВнР)
  

Какво е електронен апостил?


Електронен апостил се поставя само на определен тип документи и се извършва само от една институция

Националният център за информация и документация (НАЦИД).

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи?

Електронен апостил е услуга по удостоверяване автентичността на образователни документи. Електронен апостил се издава за дипломи, приложения, справки и други образователни документи издадени от системата за средно и висше образование вече може да се поставя Електронен Апостил (e-Apostille). 

На кои документи може да се поставя електронен апостил?

Електронен апостил се издава само на определени документи  свързани с образователна степен и издадени след конкретна година както следва: 

 • Дипломи за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадени след 01.01.2012г.

 • Приложение към дипломите за висше образование, издадени след 01.01.2012 г.

 • Дипломи за образователна и научна степен „доктор“, издадени след 01.01.2018 г.

 • Приложение към Дипломи за образователна и научна степен, издадени след 01.01.2018г.

 • Дипломи за научна степен „доктор на науките“, издадени след 01.01.2018 г.

 • Удостоверения за признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища,  издадени след 01.01.2010 г.

 • Дубликати на Удостоверения признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издаден след 01.01.2010 г.

 • Удостоверения за признаване на образователна и научна/научна степен, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация, издадени след 17.07.2018 г.

 • Служебна бележка за защитен дисертационен труд

 • Служебна бележка за заета академична длъжност

 • Удостоверения за присъдена научна степен и звание, издадени след 04.05.2018 г. електронен апостил на документи за предучилищно, училищно и професионално образование и обучение за документи в следния списък:

 • Дипломи за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.

 • Приложение към дипломите за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.

 • Дубликати на дипломите за средно образование, издаден след 01.01.2007 г.

 • Свидетелство за основно образование, издадени след 01.06.2009 г.

 • Дубликати на свидетелство за основно образование, издаден след 01.06.2009 г.

 • Свидетелство за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Приложение към свидетелството за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Дубликати на свидетелство за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издадени след 01.06.2020 г.

 • Приложение към Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, здадено след 01.06.2020 г.

 • Дубликати на Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издаден след 01.06.2020 г.

 • Удостоверения за завършен втори гимназиален етап на средно образование, издадени след 01.06.2020 г.

 • Удостоверения за завършен гимназиален етап, издадени след 01.01.2007 г.

 • Приложение към Удостоверения за завършен гимназиален етап, издадени след 01.01.2007 г.

 • Дубликати на Удостоверения за завършен гимназиален етап, издаден след 01.01.2007 г.

 • Удостоверения за положен изпит по общообразователен предмет, невписан в дипломите за средно образовани, издадени след 01.01.2007 г.

 • Свидетелство за професионална квалификация, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадени след 27.03.2015 г.

 • Дубликати на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден след 27.03.2015 г.

 • Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадени след 27.03.2015 г.

 • Удостоверения за професионално обучение, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на Удостоверения за професионално обучение, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за правоспособност по…, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за правоспособност по…, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за правоспособност по заваряване, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 

  

Хагска конвенция


Хагската конвенция премахва изискването за легализация на публични актове. Хагската конвенция приема унифициран способ за удостоверяване с апостил на документ издаден от институциите на дадена държава за целите на валидността на документа във всички други страни приели конвенцията. 

България е страна по Хагската конвенция от 2001 година. 

 

  

Задължителни реквизити


Съгласно Хагскатата конвенция всеки валиден апостил има квадратна форма със страна от минимум 9 см. и съдържа

следните задължителни реквизити за валиден апостил:
 • номер
 • име на държавата, издаваща апостила;
 • наименование на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила;
 • наименование на града, в който е поставен апостилът;
 • дата на поставяне на апостила;
 • име на органа, който поставя апостила;
 • имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
 • длъжност на лицата, подписали документа;
 • подпис на длъжностното лице, поставило апостила.
 • печат на учреждението, поставило апостила;