« Легализация и превод на документи, издадени извън България

Според Хагската конвенция или договорите за правна помощ, чуждестранен документ, съответстващ на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, се легализира както следва:

Във връзка с Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

§11. Създава се чл. 21а, който гласи:
„Чл. 21а. (1) За чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.“.