« Какво е електронен апостил?

Електронен апостил се поставя само на определен тип документи и се извършва само от една институция

Националният център за информация и документация (НАЦИД).

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи?

Електронен апостил е услуга по удостоверяване автентичността на образователни документи. Електронен апостил се издава за дипломи, приложения, справки и други образователни документи издадени от системата за средно и висше образование вече може да се поставя Електронен Апостил (e-Apostille). 

На кои документи може да се поставя електронен апостил?

Електронен апостил се издава само на определени документи  свързани с образователна степен и издадени след конкретна година както следва: 

 • Дипломи за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадени след 01.01.2012г.

 • Приложение към дипломите за висше образование, издадени след 01.01.2012 г.

 • Дипломи за образователна и научна степен „доктор“, издадени след 01.01.2018 г.

 • Приложение към Дипломи за образователна и научна степен, издадени след 01.01.2018г.

 • Дипломи за научна степен „доктор на науките“, издадени след 01.01.2018 г.

 • Удостоверения за признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища,  издадени след 01.01.2010 г.

 • Дубликати на Удостоверения признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издаден след 01.01.2010 г.

 • Удостоверения за признаване на образователна и научна/научна степен, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация, издадени след 17.07.2018 г.

 • Служебна бележка за защитен дисертационен труд

 • Служебна бележка за заета академична длъжност

 • Удостоверения за присъдена научна степен и звание, издадени след 04.05.2018 г. електронен апостил на документи за предучилищно, училищно и професионално образование и обучение за документи в следния списък:

 • Дипломи за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.

 • Приложение към дипломите за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.

 • Дубликати на дипломите за средно образование, издаден след 01.01.2007 г.

 • Свидетелство за основно образование, издадени след 01.06.2009 г.

 • Дубликати на свидетелство за основно образование, издаден след 01.06.2009 г.

 • Свидетелство за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Приложение към свидетелството за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Дубликати на свидетелство за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 г.

 • Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издадени след 01.06.2020 г.

 • Приложение към Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, здадено след 01.06.2020 г.

 • Дубликати на Удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издаден след 01.06.2020 г.

 • Удостоверения за завършен втори гимназиален етап на средно образование, издадени след 01.06.2020 г.

 • Удостоверения за завършен гимназиален етап, издадени след 01.01.2007 г.

 • Приложение към Удостоверения за завършен гимназиален етап, издадени след 01.01.2007 г.

 • Дубликати на Удостоверения за завършен гимназиален етап, издаден след 01.01.2007 г.

 • Удостоверения за положен изпит по общообразователен предмет, невписан в дипломите за средно образовани, издадени след 01.01.2007 г.

 • Свидетелство за професионална квалификация, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадени след 27.03.2015 г.

 • Дубликати на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден след 27.03.2015 г.

 • Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадени след 27.03.2015 г.

 • Удостоверения за професионално обучение, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на Удостоверения за професионално обучение, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за правоспособност по…, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за правоспособност по…, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за правоспособност по заваряване, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадени от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.

 • Дубликати на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издаден от Център за професионално обучение след 01.08.2016 г.