« Полимерни разтворители:

— PVCтетрахидрофуран, циклохексанон за няколко дни;

— полиетилен   - ксилен, бензен при нагряване;

— полиуретанова пяна   - отстраняват се само със свежи специални разтворители от производителите.