« Картел

Картел” е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки. Картелът представлява нарушение по чл. 15 от ЗЗК и/или по чл. 101 от ДФЕС на Българското законодателство. 
Комисия за защита на потребителите. Решение № 274 

В отличие от други, по-устойчиви форми на монополистични структури (синдикати, тръстове, концерни), всяко предприятие, влизащо в картел, съхранява финансовата си и производствена самостоятелност. Съглашенията могат да бъдат: ценообразуване, сфера на влияние, условия на продажба, използване на патенти, регулиране на обема на производството, съгласуване на условията на продажбата на продукцията, наемане на работна ръка и т.н. Като правило картелът действа в рамките на един отрасъл.

В някои страни картелите са забранени, докато в други се поощряват. Въпреки че участниците запазват финансова, търговска и производствена самостоятелност в един картел, те губят правото да вземат решения в областите на съглашението. (Wikipedia)

В България картелът се счита за едно от най-тежките нарушения на правилата на ефективна пазарна конкуренция. Негова основна цел е завишаване на цените посредством намаляване или премахване на конкуренцията, което непосредствено уврежда потребителите на стоки и услуги. Картелите увреждат и икономиката като цяло, като премахват стимулите на предприятията за иновативност и оптимизация на продуктивността им. Решение № 274   т.4

В България Комисията за защита на конкуренцията предвижда възможност за освобождаване от отговорност и санкция на участник в картела, който пръв и по своя инициатива, разкрие пред КЗК за съществуването на картела. (Решение № 274  т.5) Изискване за прилагане на тази възможност  е участникът да предостави пред КЗК преди останалите участници достатъчно данни и доказателства, с които КЗК НЕ разполага, към момента на предсотавяне на информацията.  (Решение № 274   т.10 и 11)

Освен особождаване от санкция, предоставя и намаляване на санкциите за всеки следващ участник в картела, който й предостави доказателства от съществено значение за доказването му. Колкото по-рано спрямо останалите участници участник в картела предостави такова доказателство, толкова по-голямо намаление на санкцията може да получи. Решение № 274   т.6

Не може да бъде освободено от санкция за участие в картел предприятие, което е предприемало действия да принуди останалите предприятия да участват или да продължат участието си в картела. Същевременно, санкциите на предприятието, играло такава роля в картела, може да бъде намалена при условията за намаляване на санкции, предвидени в тази програма. Решение № 274   т.7