« Предкътници

Предкътниците са зъби с четириъгълна форма и са дъвкателни зъби!

Разположени над нивото на устния ъгъл в областта на бузата, по функция и форма предктниците наподобяват кътниците. Коронката на предкътниците е четириъгълна, а нейната дъвкателна повърхност е разделена посредством една бразда на две пъпки - tuberculum linguale и tuberculum buccale, от които последната пъпка е по-силно развита. Особено силно са развити букалните пъпки на долночелюстните зъби. Предкътниците имат един корен. При горночелюстните зъби в повечето случаи коренът на първия от тях е по-силно или по-слабо раздвоен, докато при втория раздвояване няма, а само по двете повърхности (предна и задна) коренът има по една бразда.