« Обмен на данни (API)

API е съкращение от "Application Programming Interface" (Интерфейс за програмиране на приложения). Това е набор от дефинирани правила и протоколи, които позволяват на различни софтуерни приложения да комуникират помежду си. API позволява на разработчиците на приложения да използват функционалността на външни приложения, услуги или библиотеки, без да трябва да знаят детайлите на вътрешната им имплементация.

С помощта на API, програмите могат да изпращат заявки към определени сървъри или услуги и да получават отговори в определен формат, често в JSON или XML формат. Това позволява на разработчиците да интегрират различни системи, да обменят данни между тях и да изграждат нови приложения, използвайки функционалността на други приложения или услуги.

API-тата се използват в широк спектър от сфери, като социални мрежи, платежни шлюзове, географски услуги, облачни платформи и много други. Популярни технологии, които предоставят API, включват RESTful API, GraphQL, SOAP и други.

Какво е JSON


Какво е JSON? 

JSON е съкращение от "JavaScript Object Notation" (Обектен нотация на JavaScript). Това е лек, текстов формат за обмен на данни, който се използва широко в уеб приложенията и при работата с API.

JSON е синтаксис за представяне на структурирани данни и се базира на JavaScript обектите. Той се състои предимно от два основни типа структури:

JSON е съкращение от "JavaScript Object Notation" (Обектен нотация на JavaScript). Това е лек, текстов формат за обмен на данни, който се използва широко в уеб приложенията и при работата с API.

JSON е синтаксис за представяне на структурирани данни и се базира на JavaScript обектите. Той се състои предимно от два основни типа структури:

 1. Обекти (Objects): Това са неименувани колекции от ключове и техните стойности, които се представят вътре в фигурни скоби {}. Например:
  {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "email": "[email protected]"
  }
 2. Масиви (Arrays): Това са индексирани списъци от стойности, които се представят вътре в квадратни скоби []. Например:
  [ "apple", "banana", "orange" ]

JSON е изключително популярен, защото е лесен за разбиране от хора и лесен за обработка от компютри. Той се използва за обмен на данни между клиентски и сървърни приложения, както и за съхранение на конфигурационни данни и други структурирани информации. Поради своята популярност, JSON се поддържа от много програмни езици и среди за програмиране.

  

Какво е XML


XML е съкращение от "eXtensible Markup Language" (Разширяем език за маркиране). Това е текстов формат за обмен на данни и структуриране на информация, подобен на HTML (HyperText Markup Language). XML е проектиран да бъде лесно четим от хора и машини и се използва широко в различни области на софтуерното инженерство и уеб разработката.

В XML, данните се представят чрез елементи и атрибути, които се обграждат от тагове. Елементите се означават с отварящ таг и затварящ таг . Например:

<book>
<title>Programming in Python</title>
<author>John Smith</author>
<year>2023</year>
</book>

XML позволява създаването на структурирани и гъвкави данни, които могат да съдържат вложени елементи и да представят сложни хиерархии. Това го прави подходящ за обмен на данни между различни системи, както и за съхранение на структурирана информация.

XML се използва в различни сфери, като уеб услуги (Web Services), конфигурационни файлове, обработка на данни, маркиране на документи, и още много други. Въпреки че XML е широко използван, неговото синтаксично представяне може да бъде по-трудно за четене и ръчно редактиране в сравнение с JSON, което беше представено в предишния отговор.