« Мислене

Този умствен познавателен процес е тясно свързан със съзнанието. Самата тя постоянно остава възприемаща и отворена за нови знания. Мисленето помага на

ума да остане активен. С помощта на мисленето човек има способността многократно да прелиства картините на събитията в главата си, които се оказаха важни и значими за него.