« Видове

Видове торове

Торовете се използват като основно средство за повишаване на добивите от селскостопанските култури. Те поддържат плодородието връщайки част от хранителните вещества, които растенията изнасят от почвата. Торовете подобряват физичните и химичните свойства на почвата, увеличават запасите от усвоими хранителни вещества и създават благоприятни условия за дейността на полезните почвени микроорганизми. Всичко това води до повишаване количеството и качеството на селскостопанска продукция.

Торовете се разделят на органични и минерални. Осигуряването на растенията с хранителни вещества в достатъчна степен може да стане само чрез използуването на органични и минерални торове. При всички торове количеството хранително вещество, което се съдържа в даден тор, се изразява в проценти активно (действуващо, чисто) вещество.