« Какво е финанси?

Съвкупността от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства се нарича финанси. Науката финанси е изкуство за употреба на финансите, или по-точно казано:

!Паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции се наричат финанси!

Народно му думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно – на ликвидни парични средства. Тук ключова дума в сферата на финансите е бюджетът. Глаголът „финансирам“ означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.