« Финансови институции

Какви и кои са 2-та вида финансови институции?

Финансовите институции дейности по управление на приходи и разходи. Те се разделят на кредитни и некредитни финансови институции.

От своя страна кредитните се делят на банкови кредитни и небанкови кредитни финансови институции.

Некредитните финансови институции включват участниците на капиталовия пазар, различни от кредитните институции, участниците на застрахователния и здравноосигурителния пазар и участниците на осигурителния пазар.