« Специфични прояви на дислексия

Кои и какви са специфичните прояви на дислексия?

Специфичните прояви на дислексията представляват нарушения в развитието на конкретни функции – при откриването, разпознаването и различаването на стимули, възприети по определен сензорен канал (зрителен, слухов, тактилен).*

Децата с дислексия често срещат затруднения свързани с възприемането на сходни стимули получени чрез зрителният канал - букви, думи, изображения, предмети. Специфичното възприемане на обектите като едно цяло, без да се взимат предвид характерни отличителни белези на обект/ предмет, водят до грешки от типа на различаването на букви, близки по външен вид.Наблюдава се и трудно възпроизвеждане при рисуване като тук спецификата идва от склонноста за опростяване на образите на предметите, неотчитане на тяхната големина или разположение в пространството.

Специфични са и нарушенията на слуховото разпознаване при децата с дислексия.Трудно разпознават сходни по звучене звукове и думи, както и срещат затруднения при преобразуването на образ в звук         / буква – звук/.

Други специфични прояви на дислексията засягат способностите за зрително-пространствена ориентация, времева ориентация и възприемане на ритмична последователност.