« Изворни минерални води

Изворни минерални води – извират от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят на нормите за води за човешка консумация. Обикновено това са води с температура далеч под 20ºС и ниска минерализация – под 200 мг/л, студени и чисти води с наличие на незначителни количества соли, които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка.