« Какво предлага Българският институт за стандартизация?

Доста са фирмите и организациите на пазара предлагащи сертификация или регистрация, основаваща се на декларация от страна на доставчика на преводаческата услуга, че услугата се извършва в съответствие с изискванията на международен или европейски стандарт. За да бъдат приети сертификатите на европейско и международно ниво, е важно сертификацията да е извършена по действащия международен стандарт ISO 17100:2015 и по призната система за сертификация от орган за сертификация, изграден в съответствие със стандарта за акредитация EN ISO/IEC 17065.

За да удовлетвори необходимостта от сертификация на българските фирми, предоставящи преводачески услуги, през 2008 г. Българският институт за стандартизация сключи споразумение с Австрийския институт за стандартизация за партньорство в областта на сертификацията на писмените преводачески услуги с изискванията на действащия тогава EN 15038:2006, заменен от EN ISO 17100:2015, по схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS (Language Industry Certification System). Съгласно сключеното споразумение БИС е единствената организация в България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по LICS. Съгласно споразумението обучени и одобрени от Austrian Standard plus (AS+) одитори на БИС провеждат сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги, заявили желание да бъдат сертифицирани по ISO 17100:2015. Докладът от одит се изпраща в AS+ за вземане на решение за сертификация. Когато това решение е положително, организацията, предоставяща преводачески услуги, получава сертификат от AS+, удостоверяващ, че тя отговаря на изискванията на стандарта. Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни одити.