« Групите

Групите не се смесват на двора и коридорите;