« Шатри според формата на покривната част

 тетраедърна форма (пирамидална), трапецовидна форма, овална форма