« Професия

Професията е:

Трудова дейност (работа-служба), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация.

В Европа и Северна Америка професионалисти са:

Библиотекарите, дипломатите, счетоводителите, инженерите, правистите, преподавателите, архитектите, лекарите, социалните работници, психолозите, фармацевтите, финансистите, военните, духовниците, медицинските сестри, както и тези, които провеждат научни изследвания в различни области на науката.

В класическия свят е имало само три професионални области:

Духовенството, медицината и правото, понеже тези три професии се придържали към конкретен етичен кодекс и членовете почти навсякъде се изисквало да се закълнат в определен вид клетва, че ще се придържат към тези етически принципи, като по този начин „професират“ един висок стандарт на изпълняване на задълженията и на отговорност. Тези три професии също така предлагат на студентите и изискват от членовете си продължително и интензивно обучение по значението, ценностите и важността на тяхната клетва по отношение на практикуването на професията.

Някои социологически теории определят професиите като самоопределили се елити на властта, които са организирани по линии на гилдиите. От тази гледна точка, специализираните познания и етическия кодекс изпълняват функциата да съхраняват властта, която професията или гилдията притежава за разлика от обикновеното население (например, правото на лекарите да практикуват медицина и да предписват лекарства, правото на духовниците в някои страни да сключват или разтрогват граждански бракове или правото на психолозите да дават и интерпретират определени психологически тестове, чието съдържание и значение се пази в тайна).

Но...

Погледнато от друга страна, професиите се дефинират като дейности, при които дадено лице, което притежава специализирани знания или умения предлага срещу заплащане на други лица или организации да прилага своите знания или умения в тяхна полза.